Zakup paliw płynnych w 2015 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.

ZMIANY:
2014-12-16 15:01:19: Dodano plik Odpowiedzi na pytania wraz ze zmainą treści SIWZ.doc
2014-12-16 14:58:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.doc
Więcej >>>
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie.doc
2014-12-09 14:18:36: Dodano plik Ogłoszenie do publikacji- zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie.doc

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy lub gotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie w 2015 roku. b. Łączna ilość zakupionych paliw wyniesie szacunkowo: - benzyna bezołowiowa Pb-95 700 l - gaz LPG 3000 l - olej napędowy 40 000 l c. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Faktyczna ilość zakupów w 2015 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane. d. Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne. e. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie przetargowej. f. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw. g. Rozliczanie zawartych transakcji będzie się odbywać fakturami nie częściej niż dwa razy w miesiącu, przy czym termin płatności nie będzie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury. h. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty, którą dokonano transakcji (jeżeli będzie stosowana), ilości i rodzaju paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście. i. Wykonawca umożliwi bezgotówkowy zakup paliw np. za pomocą kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Szczegółowe ustalenia w zakresie kart paliwowych, ich ilości, rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę (jeżeli wybrany Wykonawca będzie stosował karty). j. Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. k. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego l. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 09134100-8 - olej napędowy, 09133000-0 - skroplony gaz ropopochodny (LPG) 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: a. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , b. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , c. całodobowa możliwość zakupu paliwa.


Data składania ofert:
2014-12-18 08:30:00
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2014-12-09 14:20:00
PublikującyAdministrator Systemu 2014-12-09 14:20:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2014-12-16 15:01:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie do publikacji- zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie 63.00 KbPlik doc
2. SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie 138.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ 35.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ 30.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ 26.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ 26.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ 42.50 KbPlik doc
9. Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia 58.50 KbPlik doc
10. Odpowiedzi na pytania wraz ze zmainą treści SIWZ 61.00 KbPlik doc

Rejestr zmian