Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
bip.gov.pl
Zakup paliw płynnych w 2016 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw

ZMIANY:
2015-12-16 15:27:15: Dodano plik Odpowiedzi na pytania 2015.doc
2015-12-08 14:05:34: Dodano plik Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.doc
Więcej >>>
2015-12-08 14:05:34: Dodano plik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynalzeności do grupy kapitałwej.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie.pdf
2015-12-08 14:05:33: Dodano plik Ogłoszenie do publikacji - zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie.pdf
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb, bezgotówkowy lub gotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie w 2016 roku. b. Łączna ilość zakupionych paliw wyniesie szacunkowo: - benzyna bezołowiowa Pb-95 700 l - gaz LPG 3000 l - olej napędowy 40 000 l c. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Faktyczna ilość zakupów w 2016 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane. d. Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 roku, poz. 1058 z późn. zm.). Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne. e. W okresie obowiązywania umowy, z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą, zapłata za zakup paliwa będzie dokonywana w oparciu o cenę obowiązującą w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora), pomniejszoną o stały rabat wskazany w ofercie przetargowej. f. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw. g. Rozliczanie zawartych transakcji będzie się odbywać fakturami nie częściej niż dwa razy w miesiącu, przy czym termin płatności za zakup bezgotówkowy będzie wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy, natomiast w przypadku zakupu paliwa w formie gotówkowej płatność nastąpi bezpośrednio na stacji paliw Wykonawcy po zakupie paliwa i wystawieniu faktury. Termin zapłaty za fakturę jest dzień środków finansowych na konto bankowe Wykonawcy. h. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty, którą dokonano transakcji (jeżeli będzie stosowana), ilości i rodzaju paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście. i. Wykonawca umożliwi bezgotówkowy zakup paliw np. za pomocą kart elektronicznych wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży. Szczegółowe ustalenia w zakresie kart paliwowych, ich ilości, rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę (jeżeli wybrany Wykonawca będzie stosował karty). j. Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin k. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych l. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny: 09100000-0 - paliwa Przedmiot dodatkowy: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa, 09134100-8 - olej napędowy, 09133000-0 - skroplony gaz ropopochodny (LPG) 3. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia: a. dostawę przedmiotu zamówienia zgodną z obowiązującymi atestami , b. wysokość upustu dla poszczególnych rodzajów paliw zgodnie z formularzem cenowym przez cały czas trwania umowy , c. całodobowa możliwość zakupu paliwa.
Data składania ofert:
2015-12-18 08:30:00
powrót
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2015-12-08 14:04:00
PublikującyAdministrator Systemu 2015-12-08 14:04:00
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2015-12-16 15:27:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie do publikacji - zakup paliiwa dla ZGKIM w Sieniawie 302.94 KbPlik pdf
2. SIWZ - Zakup paliwa dla ZGKiM w Sieniawie 651.09 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty 34.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 43.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 29.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania 26.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynalzeności do grupy kapitałwej 26.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy 47.50 KbPlik doc
9. Odpowiedzi na pytania 2015 28.00 KbPlik doc

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawieul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622-72-35 email: zgkim83@wp.pl
Wygenerowano: 22 września 2018r. 20:47:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.